งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เกษียณอายุราชการ (สังกัดกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต” วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ)

สอบวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต สิงห์โต (ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวงรอบหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

 
โครงการการอบรมเรื่อง “การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 : Direct and indirect assessment of student achievement” ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการการอบรมเรื่อง “การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 : Direct and indirect assessment of student achievement” ประจำปีการศึกษา 2565

 
"จุลินทรีย์ในลำไส้กับอาการแสดงทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในเด็กไทย"

โดย ภญ.จิตราภรณ์ พันธุ์เพชร รหัสนักศึกษา 5836738 NUNU/D นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2566

การตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) ผ่านระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

 
“อาชีพ นักวิชาการโภชนาการ”

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับที่อยากทำงานในโรงพยาบาล "นักวิชาการโภชนาการ" กับการดูแลโภชนาการทางด้านอาหารให้กับคนไข้ และยังต้องทำงานวิจัยและทำอะไรอีกบ้าง มาฟังประสบการณ์จากพี่ออย ศิริกานต์ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กันได้เลย

 
THE EFFECTS OF YOGURT ICE CREAM ON THE VIABILITY OF PROBIOTICS Lactobaillus acidohilus, Lactobaillus rhamnosus, AND Bifidobacterium lactis AFTER in vitro DIGESTION AND THEIR ANTIDIABETIC POTENTAIL

(THE EFFECTS OF YOGURT ICE CREAM ON THE VIABILITY OF PROBIOTICS Lactobaillus acidohilus, Lactobaillus rhamnosus, AND Bifidobacterium lactis AFTER in vitro DIGESTION AND THEIR ANTIDIABETIC POTENTAIL)

 
โภชนศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย

โดยคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโภชนศาสตร์ผักฟื้นบ้านเป็นยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเครือข่าย

 
“ช่องทางการติดต่อสำหรับนักศึกษา เพื่อรับบริการด้านสุขภาพใจ”

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล