งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
ผู้เกษียณอายุราชการ (สังกัดกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต” วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี