พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล