ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนศาสตร์ฒิพฬ ครั้งที่ 4 / 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี