“นักโภชนาการการกีฬา อาชีพนี้ทำอะไร | We Mahidol”

“นักโภชนาการการกีฬา อาชีพนี้ทำอะไร | We Mahidol” | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“ไปเป็นนักศึกษาป.โท โภชนศาสตร์กันค่ะ”

“ไปเป็นนักศึกษาป.โท โภชนศาสตร์กันค่ะ” | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Lactobacillus rhamnosus

"การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นของยีนในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนกายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักดองเสริมพอลิฟินอลและจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lactobacillus rhamnosus)"

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอัฐพล เข็มทอง นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ผลของการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำมากในช่วงก่อนผ่าตัดที่มีต่อการสะสมไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับแลผลข้างเคียงในช่วงของการผ่าตัดลดความอ้วน"

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวชนนี บุญมาก นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไข่และโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางเมแทบอลิคในกลุ่มเพศชายที่มีภาวะอ้วน"