ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

"การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นของยีนในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนกายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักดองเสริมพอลิฟินอลและจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lactobacillus rhamnosus)" (Changes of Gut Microbiota, and DNA Methylation in Overweight and Obese Women After Supplementation with Polyphenol and Lactobacillus Rhamnosus in Fermented Begetables)

 
 
 
โดยนางสาวกัญญา งามเสมอ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นของยีนในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนกายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักดองเสริมพอลิฟินอลและจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lactobacillus rhamnosus)"
(Changes of Gut Microbiota, and DNA Methylation in Overweight and Obese Women After Supplementation with Polyphenol and Lactobacillus Rhamnosus in Fermented Begetables)
ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ศิริวราศัย
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี