หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

You are here

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-2625, 0-2201-1483 โทรสาร 0-2201-2625