หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

You are here

 
สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ

 
ประธานพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2

 
อวยพรบัณฑิต หลักสูตรโภชนสาสตร์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ก.ย. 2560

อวยพรบัณฑิต เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ก.ย.60

 
สัมมนารายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ครั้งที่1/2559

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาลัยมหิดล

Pages