การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

โดย นายกิตตินันท์ สังข์ชัย รหัส 6436005 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต สอบวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

 
“(EFFECTS OF VERY LOW-CALORIE DIET VERSUS ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS SURGERY ON BODY COMPOSITION AND GUT MICROBIOTA PATTERN IN OBESE PATIENTS)”

โดย นายชนะวิทย์ ไสยลาม รหัส 6136793 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“วิตามินดีและอะดิโปเนคตินในภาวะความรู้คิดบกพร่อง” (VITAMIN D AND ADIPONECTIN IN COGNITIVE IMPAIRMENT)”

โดย นางสาวนลินี อิ่มเอิบสิน รหัส 6237567 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตในช่วง 5 ปี กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน AGT และ AGTR1 รูปแบบของโปรตีน และปัจจัยเรื่องอาหารในการศึกษาแบบติดตาม”

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก โดย นางสาวศิวพร ชัยมัติ รหัส 6136233 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย สอบวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1: 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 รอบที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567 สมัครออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th

 
ขอแสดงความยินดี กับ นาย Hung Nguyen Ngoc รหัสนักศึกษา 6237470 NUNU/D (นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.วรรณพร หาทองคำ รหัสนักศึกษา 6336589 RANU/M (นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยให้ Oral Presentation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
RAMATHIBODI CONGRATULATION ACADEMIC YEAR 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30-15.30 น. ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 8.00-10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เกษียณอายุราชการ (สังกัดกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต” วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี