สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting