“การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตในช่วง 5 ปี กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน AGT และ AGTR1 รูปแบบของโปรตีน และปัจจัยเรื่องอาหารในการศึกษาแบบติดตาม”

“การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตในช่วง 5 ปี กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน AGT และ AGTR1 รูปแบบของโปรตีน และปัจจัยเรื่องอาหารในการศึกษาแบบติดตาม”
(CHANGE OF BLOOD PRESSURE DURING 5 YEARS IN RELATION TO GENETIC POLYMORPHISMS OF AGT AND AGTR1, PROTEIN PROFILES, AND DIETARY FACTORS IN A FOLLOW-UP POPULATION STUDY)”

 
 
 
โดย นางสาวศิวพร ชัยมัติ รหัส 6136233 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
สอบวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 และระบบออนไลน์ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี