การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 

“ผลของสารสกัดจากต้นแกแลต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่มาจากสายสะดือ”
(The proliferative effect of bioactive compounds from Maclura Cochinchinensis on human mesenchymal stem cells derived from umbilical cords)”

 
 
 
โดย นายกิตตินันท์ สังข์ชัย รหัส 6436005 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต
สอบวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี