การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 

“การศึกษาผลของ DHPH สารไดเอริลเฮปทนอยด์สกัดจากว่านชักมดลูกต่อการจำแจกตัวเองของเสตมเซลล์จากไขกระดูกไปเป็นเซลล์ไขมัน”
(A STUDY ON THE EFFECT OF DHPH, A DIARYLHEPTANOID ISOLATED FROM CURCUMA COMOSA ON ADIPOGENIC DIFFERENTATION HUMAN BONE MARROW-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS)”

 
 
 
โดย นายศรัณย์ แรงเขตการณ์ รหัส 6436006 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต
สอบวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี