การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ)

 

“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของจุลินทรีย์ในลำไส้ การบริโภคอาหารและตัวบ่งชี้การอักเสบในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน”
(Association between gut microbiota profiles, dietary intake and inflammatory markers in overweight and obese women)

 
 
 
โดย น.ส.อรดา จันสา รหัส 6536274 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ)
ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
สอบวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี