“ผลของการรับประทานอาหารพลังงานต่ำมากเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธี Roux-en-Y gastric bypass ต่อองค์ประกอบของร่างกายและรูปแบบของจุลินทรีย์ในลำไส้ในผู้ป่วยโรคอ้วน”

 

“ผลของการรับประทานอาหารพลังงานต่ำมากเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธี Roux-en-Y gastric bypass ต่อองค์ประกอบของร่างกายและรูปแบบของจุลินทรีย์ในลำไส้ในผู้ป่วยโรคอ้วน”
“(EFFECTS OF VERY LOW-CALORIE DIET VERSUS ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS SURGERY ON BODY COMPOSITION AND GUT MICROBIOTA PATTERN IN OBESE PATIENTS)”

 
 
 
โดย นายชนะวิทย์ ไสยลาม รหัส 6136793 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
สอบวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 และระบบออนไลน์
อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี