การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ)

 

“คำแนะนำการพัฒนาเมนูอาหารกลางวันเพื่อความยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”
(Sustainable and nutritional recommendations for the development of healthy menus by primary school lunch services in North-east region in Thailand)

 
 
 
โดย น.ส.ไผทกานต์ สารสุข รหัส 6436285 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ)
ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
สอบวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี