“วิตามินดีและอะดิโปเนคตินในภาวะความรู้คิดบกพร่อง” (VITAMIN D AND ADIPONECTIN IN COGNITIVE IMPAIRMENT)”

 

“วิตามินดีและอะดิโปเนคตินในภาวะความรู้คิดบกพร่อง”
(VITAMIN D AND ADIPONECTIN IN COGNITIVE IMPAIRMENT)”

 
 
 
โดย นางสาวนลินี อิ่มเอิบสิน รหัส 6237567 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
สอบวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 และระบบออนไลน์
อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี