การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 

“การประเมินเกณฑ์การจำแนกอาหารตามมาตรฐานโภชนาการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถีในโรงอาหารโรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย”
(Evaluating Nutrient Profiling and the Environmental Impact of Thai Street Food across Canteens around Siriraj Hospital in Thailand)

 
 
 
โดย นางสาวสุทธิดา สุขวัฒนากรณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
สอบวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี