งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

 
 
 
ผู้เกษียณอายุราชการ
“รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์” (สังกัดสถาบันโภชนาการ)
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต” (สังกัดกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี