การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก

 

“ผลของการเสริมพอลิฟีนอลและจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lacticaseibacillus rhamnosus) ในผลิตภัณฑ์ผักดอง (กิมจิ) ต่อจุลินทรีย์ในลำไส้และรูปแบบของโปรตีนในเลือดของกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน”
(Effects of polyphenol and Lacticaseibacillus rhamnosus supplementation in fermented vegetables (kimchi) on gut microbiota and serum proteomes in overweight and obese women)”

 
 
 
โดย น.ส.นริศา เรืองศรี รหัส 6336075 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
สอบวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี