<none>

การวิจัยเพื่อทราบองค์ประกอบของอาหาร เมตาบอลิสมของสารอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูลคุณค่าอาหารไทย