Community Nutrition

การวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริโภค
การวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของประชากร
การวิจัยเพื่อสร้างเสริม และส่งเสริมสุขภาพของคนไทย
การวิจัยการเผยแพร่สื่อสาร และพฤติกรรมศาสตร์