โภชนาการระดับโมเลกุล Molecular Nutrition

การการวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การวิเคราะห์สาร Chemo prevention compoundและการประเมินความปลอดภัย/ความเสี่ยงของอาหาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การการวิจัยเรื่องปัจจัยทางด้านพันธุกรรมกับภาวะโภชนาการ/การได้รับสารพิษ ต่อการเกิดโรคเรื้องรังต่างๆ การเกิดมะเร็ง
การการวิจัยเรื่องตัวชี้วัดทางชีวภาพกับโภชนพันธุศาสตร์