งานห้องปฏิบัติการวิจัย

หน่วยวิจัยชีวโมเลกุล สนับสนุนงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น การสกัดและวิเคราะห์ RNA หรือ DNA, การวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA, การวิเคราะห์ยีนโดยเทคโนโลยี Microarrays เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา เป็นหน่วยสนับสนุนการวิจัยด้านจุลชีววิทยาของเชื้อก่อโรคระดับ 1 และ 2 ผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อและสกัดสารพันธุกรรม การตัดต่อยีนและผลิตโปรตีนของเชื้อที่สนใจ รวมทั้งการผลิต antibody

หน่วยวิจัยเซลล์ เป็นหน่วยสนับสนุนและพัฒนาในการศึกษาด้านชีววิทยาในเซลล์และเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ในระดับงานวิจัย เพื่อรองรับการเตรียมเซลล์และการการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบการทำงานและคุณสมบัติต่างๆ ของเซลล์ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ cell and gene therapy ที่รองรับการดำเนินการต่างๆ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเซลล์สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย

หน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์ เป็นหน่วยวิจัยที่สนับสนุนงาน และรองรับงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางคุณภาพ และการวิเคราะห์ทางปริมาณ โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากอาจารย์และบุคคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ