มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สำนักงานวิจัยคณะฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยในด้านสถานที่ บุคลากรช่วยงานวิจัย และเครื่องมือที่ทันสมัย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางด้านงานวิจัย โดยมีหน่วยงานอื่นที่ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติที่จะให้คำปรึกษางานวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้บริการปรึกษาด้านชีวสถิติและหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนที่จะให้บริการปรึกษาการเขียนขออนุมัติการทำวิจัยในคน จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้การทำวิจัยเป็นพื้นฐานการทำงานในทุกพันธกิจ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ ทั้งในการปฏิบัติงาน งานบริการ และการสอน สำนักงานวิจัยคณะฯ จึงมีการพัฒนาทั้งโครงสร้างและงานวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ ด้านงานบริการวิจัย ทางสำนักงานวิจัยคณะฯ ได้เปิดบริการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ 4 รายการ คือ

1) การวิเคราะห์ลำดับเบส ของ DNA
2) Gene Scan
3) DNA Purification
4) การวิเคราะห์ปริมาณ Vitamin C ในเลือด
 

โดยพบว่าสามารถก่อให้เกิดรายได้ในงานวิจัยและมีการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ลำดับเบสนั้นพบว่า เพิ่มจาก 499 ตัวอย่างเป็น 6,978 ตัวอย่างภายใน 2 ปี และก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มจาก 107,520 บาทในปี 2548 เป็น 1,473,920 บาท ในปี 2550 เนื่องจากความต้องการให้คณะฯ ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่เป็นจริง สำนักงานวิจัยคณะฯ จึงมีการเสนอแผนงานยุทธศาสตร์ 4 ปีโดยเริ่มในปี 2549 สิ้นสุดในปี 2552 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังว่าจะทำการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ คือ

1) การพัฒนาบุคลากรให้มีการจำเพาะเจาะจง และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มากขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยได้อย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2) การพัฒนาขีดความสามารถด้านเครื่องมือและสถานที่โดยสำนักงานวิจัยคณะฯ ได้มีการพัฒนาการก่อสร้างห้องวิจัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่เป็น Good laboratory และ Good manufacture practices (GLP และ GMP) ทางด้าน Stem cell ซึ่งคาดว่าห้องปฏิบัติการดังกล่าวนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรก ๆ ที่สามารถใช้ในการผลิต Cell ที่มีมาตรฐานพอที่ใช้ในการรักษาโรคในผู้ป่วยได้
 

นอกจากนั้น สำนักงานวิจัยคณะฯ ยังมีแผนในการพัฒนาคลังเก็บตัวอย่างผู้ป่วย (Specimen banking) ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และมีระบบในการจัดเก็บที่ทันสมัยเป็นระบบและตรวจสอบได้ โดยมีแผนที่จะพัฒนาทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และระบบให้สามารถใช้งานได้ภายในปี 2551 3) การพัฒนากลุ่มวิจัยต่าง ๆ ให้เกิดการทำงานร่วมกันของคณะฯ ในกลุ่มวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มที่เกิดขึ้นหลายกลุ่ม เช่น

1) กลุ่มวิจัยด้าน Genomic

2)กลุ่มวิจัยด้าน Stem cell

3) กลุ่มวิจัยงานด้าน Biochemistry and Analysis

4) กลุ่มวิจัยงานด้านมะเร็ง

5) กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ - กลุ่มวิจัยเครื่องตรวจเบาหวาน - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคนิค Microarray - กลุ่มวิจัยและพัฒนา cell culture -กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคนิคด้าน Flow cytometry กลุ่มวิจัยเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับงานด้านคลินิก โดยมีอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมกันพัฒนา ร่วมกันทำให้เทคนิคมีการพัฒนา ร่วมกันมีการวิจัยทางคลินิก นอกจากทางด้านห้องปฏิบัติการแล้วทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ก็มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการด้าน Research methodology, Data management, Statistical analysis ตลอดจนการเขียน Research proposal เพื่อการขอทุนวิจัย และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยปี 2549 จาก 177 คน มาเป็น 244 คนในปี 2550 นอกนั้นยังมีโครงการสอนอาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านมาตลอดทุกปี โดยในปี 2550 มีการสอนด้าน Systemic review และ Meta analysis แก่อาจารย์แพทย์ การสอนระบาดวิทยาพื้นฐานและสถิติเบื้องต้นแก่แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์และการสอนพื้นฐานการวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้าน 13 ครั้ง สำนักงานวิจัยคณะฯ ให้บริการงานด้านการออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 255 มีผู้ใช้บริการ 1,169 ราย และในอนาคตจะมีการพัฒนาการขออนุมัติโดยทาง Electronic ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการในปี 2551 - 2552

 

การศึกษา 

     สำนักงานวิจัยคณะฯ  รับผิดชอบจัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันวิจัยโภชนาการ  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก  ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการวางแผน และบริหารจัดการศึกษา ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ  มีระบบในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพในการจัดการศึกษา ด้านการบริหาร หัวหน้าสำนักงานวิจัยคณะฯ จะทำงานประสานกับประธานหลักสูตรเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเป็นอิสระ งานด้านการศึกษาที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยเฉพาะและจะมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งสองเข้าเป็นหลักสูตรนานาชาติ

 

โครงการจัดตั้งกลุ่มประสานงานวิจัยทางคลินิก 

     งานวิจัยของคณาจารย์ในรพ.รามาธิบดีกว่าร้อยละ 90 เป็นงานวิจัยทางด้านคลินิก และกว่าครึ่งที่มีการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะดังกล่าว ทำให้การทำงานวิจัยเป็นไปด้วยความลำบาก   สำนักงานวิจัยคณะฯ จึงมีโครงการในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างอาจารย์แพทย์และเอกชนที่สนใจจะทำการวิจัยทางคลินิก โดยเป็นผู้ดูแลด้านผลตอบแทน ให้บริการภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการเข้ามาทำวิจัยที่ รพ.รามาธิบดี และเป็นผู้ประสานกับอาจารย์แพทย์  ในการต่อรอง และจัดการขั้นตอนการวิจัย โดยจะประสานกับทางพยาบาลวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Nurse : CRN) เพื่อให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มและเริ่มการดำเนินการแล้ว 2 โครงการ