เกี่ยวกับเรา

สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้การทำวิจัยเป็นพื้นฐานการทำงานในทุกพันธกิจ เพื่อก่อให้เกิด องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ ทั้งในการปฏิบัติงาน งานบริการ และการสอน ดังนั้น สำนักงานวิจัยคณะฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความสนับสนุนพันธกิจวิจัย โดยสนับสนุนในด้านสถานที่ บุคลากรช่วยงานวิจัย และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงพิจารณาในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และการพิจารณาการขอจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

การขอใช้บริการงานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัยคณะฯ สามารถใช้บริการทางระบบออนไลน์ได้

ระบบออนไลน์ (www3.ra.mahidol.ac.th/ERequest) ในการ submit ขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย (LAB) สำหรับทำปฏิบัติการวิจัย ให้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ และบุคลากรคณะฯ และระบบออนไลน์สำหรับโครงการวิจัยเพื่อขอยกเว้น/รับรอง จากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะฯ (www.rama.mahidol.ac.th/research/th/IBC)

ด้านงานบริการวิจัย ทางสำนักงานวิจัยคณะฯ ได้เปิดบริการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ และให้การบริการเครื่องมือดังต่อไปนี้ (www.rama.mahidol.ac.th/research/th/content/RateService#overlay-context=th/laboratory/cell)

นอกจากนั้น สำนักงานวิจัยคณะฯ ยังมีแผนในการพัฒนาคลังเก็บตัวอย่างผู้ป่วย (Specimen banking) ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และมีระบบในการจัดเก็บที่ทันสมัยเป็นระบบและตรวจสอบได้ โดยมีแผน ที่จะพัฒนาทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และระบบให้สอดคล้องตามข้อปฏิบัติการกำกับดูแล และการบริหารคลังชีววัตถุ พ.ศ. 2564

 

2. งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน

1) หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

     เป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติเอกสารการทำวิจัยในคน ทั้งนี้โดยให้บริการ

- การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
- การขอจริยธรรมการวิจัยในคนทั้งภาครัฐและเอกชน (www.rama.mahidol.ac.th/research/ethics)
- การส่งโครงการวิจัย (MOU)

2) หน่วยวิจัยทางคลินิก

    เป็นหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาและทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน และการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

 

3. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน

1) หน่วยบริหารทั่วไป

2) หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย

เป็นหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือพิจารณาในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิเช่น   ทุนรายได้คณะฯ ทุนรามา-คณะวิทย์ ทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาสนับสนุนให้ทุนเสนอผลงานต่างประเทศ ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ หรือเงินรางวัล แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะฯ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และแปลบทความวิชาการ (www.rama.mahidol.ac.th/research/fundsandanalysis/th/form)