แหล่งทุนภายในประเทศ

แบบฟอร์มทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ
แบบฟอร์มทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ
แหล่งทุนภายในประเทศ (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย