ติดต่อเรา

สำนักงานวิจัยคณะ RESEARCH CENTER
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2011618, 02-2011611, โทรสาร 02-2011611