ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
 
alt

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสินี ดิษฐบรรจง
sinee.dis@mahidol.edu
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
 
alt
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ