มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

คณาจารย์

alt
ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา
ตำแหน่ง : คณบดี
 
 
alt
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 
 
alt
ศ.นพ.มล. ชาครีย์ กิติยากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย