มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
บริการ Online
บริการ Online
Services Online
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
สมุดโทรศัพท์
Phone Book

 

บริการ Online
งานห้องปฏิบัติการวิจัย
Lab
บริการ Online
งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
 
บริการ Online
งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย
 
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ biobank

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

 
แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565

 
แสงดความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย