สัญญา Agreement
Agreement 

ประกาศ!! มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร กรุณา download เอกสารฉบับใหม่ ก่อนนำส่งหน่วยวิจัยทางคลินิกค่ะ

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร...

 
โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP E6(R2))"
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  Event Calendar

  Map

  เครือข่ายงานวิจัย