มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

บุคลากร

alt
ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา
ตำแหน่ง : คณบดี
 
 
alt
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 
 
alt
ศ.นพ.มล. ชาครีย์ กิติยากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
 
 
alt
นางถิรดา  กันยายน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-201-0292
 
 
alt
นางสาวรัชนีกร  ลักษณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสุวิณี ปรีชฎา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสาวประภัสสร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสาวกัญชพร คงช่วย
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางพรทิพย์  จาดขำ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-201-4029
 
 
alt
นางสมาพร  นัยปรีดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสาวจุฑามาศ  ภาษีภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
 
alt
นางสาวเกศราภรณ์  ศรีทุมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : s_02-201-1638
 
 
alt
นางสาวกัลยพัชร  ภู่สาระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
โทรศัพท์ : 02-201-2618
 
 
alt
นางวรรณพร  โอฬารวิวัฒน์ชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
โทรศัพท์ : 02-201-2618
 
 
 
alt
นางสาวกัญญาณัฐ  นะวะคำ
ตำแหน่ง : จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์-mail : n-ammon2009@hotmail.com
 
 
alt
นางสาวชัชชญา  สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 

free hit counter
free hit counter