บุคลากรหน่วยวิจัยทางคลินิก

alt
ศ.นพ.มล. ชาครีย์ กิติยากร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
alt
นางถิรดา  กันยายน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-201-0292
 
 
alt
ดร.ธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-200-1638
 
 
alt
นางสุวิณี ปรีชฎา
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสาวประภัสสร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางพรทิพย์  จาดขำ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-201-4029
 
 
นางสาวธัญญลักษณ์ วรรณทวี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย
โทรศัพท์ : 02-201-4029
 
 
alt
นางสมาพร  นัยปรีดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
alt
นางสาวจุฑามาศ  ภาษีภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
 
alt
นางสาวเกศราภรณ์  ศรีทุมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 02-201-1638
 
 
alt
นางสาววลัยพรรณ  ศรีต่างวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : walaipan.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-201-1638
 
 
alt
นางสาวกัญญาณัฐ  นะวะคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-201-1638
 
 
alt
นางสาวชัชชญา  สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-200-4029