ฝากแช่ยาและสิ่งส่งตรวจ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บยาโครงการวิจัย (DRUG STROAGE) ที่เข้ามาขอใช้บริการฝากแช่ตามเวลาที่ขอรับบริการ และเพื่อจัดสรรพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการฝากแช่ยาโครงการวิจัย (Drug Storage) หน่วยวิจัยทางคลินิก  

  1. เลือกเมนู "การฝากแช่ยาและสิ่งส่งตรวจ"
  2. อ่านขั้นตอนการยื่นขอรับบริการฝากแช่ยาโครงการวิจัย (Drug Storage) หน่วยวิจัยทางคลินิก ผู้ขอรับบริการรับทราบข้อตกลงในการใช้บริการฝากแช่ยา (Drug Storage)  เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มบันทึกการฝากแช่ยา (Drug Storage)
  3. ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดและแนบเอกสารของโครงการวิจัยในแบบฟอร์ม
  4. ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลของผู้ขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) รอบการประชุมพิจารณาคือ สัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละเดือน
  5. เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) ดำเนินการแจ้งผลการขอรับบริการ หลังจากผ่านคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) โดยจะทำหนังสือตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ หลังรอบของการประชุม