โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP E6(R2))"