ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

ได้รับเป็นตัวเเทนประเทศไทยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และการทำวิจัย และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรางวัล The Asean-US Science Pri...

 

คณะพยาบาลวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยทางคลินืก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำ...

 
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap)"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap)"...