ต้อนรับคณะเยี่ยมชม President ของ National Cancer Center จากประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 นำโดย ศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ ผู้อำนวยการ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก Academic Clinical Research Office (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นำโดย ผศ. ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ และคณะกรรมการ NCRN เดินทางเยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ประชุมหารือและเยี่ยมชมชมศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center, NOC) ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NanoTEC) และศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมกันนี้ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมืองานวิจัยทางด้านการแพทย์ การสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัย ทิศทางการทำงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันและพัฒนาเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อไป