ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund
ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund

    

รายการ File Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
1. หนังสือนำส่งขอปรับเปลี่ยนงบประมาณ
2. หนังสือขอขยายระเวลาโครงการ
3. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 60-64
4. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 65 เป็นต้นไป
5. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
8. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
9. สัญญายืมเงิน

10. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาไทย)

11. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)