มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

งานห้องปฏิบัติการวิจัย

alt
นางสาวสุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-201-2624
 
alt
ดร.นฤมล ตราชู
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยชีวโมเลกุล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : นักวิจัยชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02-201-1590
 
alt
ดร.สมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยเซลล์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ผู้ช่วยวิจัย
โทรศัพท์ : 02-201-1910
 
alt
นายทัศนีย์ โล้หนู
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยจุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : นักวิจัยชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02-201-1590
 
alt
นายไพศาล จิตธรธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-201-1590