การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 
 

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16 BALANCING Risks and Benefits in Diabetes Management

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

...
ขอเชิญอาจารย์และบัณฑิตรามาธิบดีเข้าร่วม "พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๐" และ "งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๓"

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย "ศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร"

สนใจติดต่อ นพ. ดร.วัชรุตม์ กันจงกิตติพร โทรศัพท์ 0-2201-1759-60 หรือ 09-9087-7870 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.)

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ควบคุม (โรค) สักนิด ชีวิตยืนยาว"

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

"อาการแพ้ยา" ควรสังเกตอย่างไร

อาการแพ้ยา การแพ้ยาชนิดเฉียบพลัน การแพ้ยาชนิดไม่เฉียบพลัน

สัญญาณเตือน คุณเป็นวัณโรคหรือไม่?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...