สถานที่ทำงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน :  งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี