สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ห้องผ่าตัดจักษุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี