• สถานที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
สถานที่ทำงาน : ฝ่ายเภัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี