ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
(ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 
ประกาศรับสมัครงาน (CNMI)

ตำแหน่ง Call Center / ติดต่อสอบถาม 4 ตำแหน่ง

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตร

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 2 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป

รับสมัคร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ระยะเวลาที่เปิดรับ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส. ทุกสาขา

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 20 พฤศจิกายน 2017 - 1 ธันวาคม 2017

รับสมัคร วิศวกรภาพการแพทย์ ป.ตรีโทหรือเอก

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง (translation)