สถานที่ทำงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน :  งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
สถานที่ทำงาน : ฝ่ายเภัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ห้องผ่าตัดจักษุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตร

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 2 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป

 
รับสมัคร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ระยะเวลาที่เปิดรับ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

 
รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส. ทุกสาขา

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 20 พฤศจิกายน 2017 - 1 ธันวาคม 2017