ปฏิบัติงาน : ห้องผ่าตัดจักษุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยายาลรามาธิบดี

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับสมัคร : 11 - 25 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อ : 7 เมษายน  2565

ประสบการณ์ : -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติตามแผนการพยาบาลที่กำหนดให้

2. ศึกษา และสังเกตอาการของผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และกล่าวรายงาน

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชำระร่างกายผู้ป่วย ป้อนอาหาร การให้ยาตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

5. บันทึกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรายงาน

6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือน รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 13,285 บาท
    (เงินเดือน 12,590 บาท และ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท)
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment