กำลังออกไปที่
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/news-list-01.php?WP=qmyZZJ1CMo7o2SO0qJyhrTIjoJ13q2IZoz0zMlM0ZJyCrCOjMT1cq3AZp21uM2k0L2xzrPMjBJ0kq09Z8T1RM0y0q2yyrR4o7o3Q