รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 อัตรา

ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัคร : 9 – 31 มีนาคม 2565

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกจุดเก็บเงินพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ และบุคลากรประจำคณะฯตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการ
 • ดำเนินการบันทึกการใช้สิทธิเงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล/ส่วนลดทุกประเภท และจัดทำสรุปรายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทั้งนำส่งเงินรายได้เข้าตู้นิรภัยตามใบสรุปรายงาน
 • ให้บริการออกใบเสร็จรับเงินระบบ SAP รับชำระเงินบริจาค ค่าที่จอดรถและรายได้อื่นๆ ออกใบเสร็จรับเงิน Z-Receipt กรณีคืนเงินบางส่วน ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ทดแทน กรณีเพิ่มเงินรายการที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในระบบ Billing ได้
 • บริหารจัดการเรื่องการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและคืนเงิน รวมทั้งสรุปยอดรายงานการนำส่งเงินค่ารักษาพยาบาลประจำวัน จัดทำเอกสารปรับปรุงรายการลูกหนี้เงินเชื่อ รวมทั้งดูแลระบบการตรวจสอบสิทธิและการตัดวงเงินนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่ายบัญชีเงินยืมเพื่อเงินทอน รวมถึงการบริหารเงินหมุนเวียนสำหรับแลกเงินจากธนาคารและจัดเตรียมเงินทอน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเงินสดหมุนเวียนการจัดเงินทอน
 • รวบรวมเก็บเงินสดและใบเสร็จมัดจำระหว่างวันนำฝากธนาคาร พร้อมสรุปยอดเงินนำฝาก
 • ให้บริการรับชำระเงิน ณ ร้าน Rama Health Shop พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับย่อ) และนำส่งเงินเข้าบัญชีรายได้คณะฯ ตามใบสรุปยอดขายประจำวันและจัดทำรายงานการขายรายวัน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment