รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส. ทุกสาขา

ประเภทงาน : ธุรการ / คีย์ข้อมูล / เดินเอกสาร

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ระยะเวลาที่เปิดรับ : 20 พฤศจิกายน 2017 - 1 ธันวาคม 2017

เงินเดือน : 14,950 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ หญิง อายุ 18-35 ปี
  • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี

รายละเอียดงาน

  • งานด้านบริการผู้ป่วย ต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และช่วยประสานงานให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ช่วยแพทย์ key order และบันทึกลงในใบ MAR รับโทรศัพท์และติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ขอรถนั่ง/นอนในการบริการผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานโดยโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ช่วยพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับความปวดลงในฟอร์มปรอท บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสมุดทะเบียนและคอมพิวเตอร์ เบิก-รับ/ซื้อ ยา อุปกรณ์การแพทย์ นมและอาหารเสริม คิดและบันทึกค่ารักษาพยาบาลในใบแจ้งการรักษาและส่งเสริมการคิดเงินตามเวลาที่กำหนด บันทึกข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยตามที่หัวหน้าหอผู้ป่วยมอบหมาย ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • งานด้านจัดการวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร เบิก/แลก และจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา น้ำยาและผ้าต่างๆ ให้พร้อมใช้ ส่งซ่อมครุภัณฑ์ สำนักงาน งานบ้าน ที่ชำรุดพร้อมติดตามผล และบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ จัดเตรียม/เติมและจัดเก็บ/สแกนเอกสารใบรายงานในเวชระเบียน รับส่งเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน ตรวจสอบประจำปี และจำหน่ายครุภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน จัดทำ 5 ส.ภายในหน่วยงานและห้องเก็บของกลางทุกวัน
  • **ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทางอีเมล วันที่ 4 ธันวาคม 2560