รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารในระดับหัวหน้าหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารในระดับหัวหน้าหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
 • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
 • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงาน การเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • พัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานสนับสนุนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • กำกับดูแลการดำเนินงานของหัวหน้างานในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • กำกับดูแลการติดตามงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนในฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • การสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือนเจรจาต่อรอง

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment