รับสมัคร เภสัชกร หลายอัตรา

ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เปิดรับสมัคร : 26 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2565

สอบสัมภาณ์ : 17 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม             
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร) 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาจากการสั่งยา         
 • ควบคุมดูแลการจ่ายยา ส่งมอบยาพร้อมให้คำอธิบายแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้อง                       
 • ช่วยควบคุมการสำรองและการเก็บรักษายา ให้ยาคงคุณภาพและมีจำนวนที่เหมาะสม               
 • ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางด้านยา และให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป   
 • สอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มาฝึกงาน                
 • จัดทำข้อมูลต่างๆทั้งในรูปรายงานและแฟ้มข้อมูล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย หรืองานบริการ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบภาคปฏิบัติ

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือนปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 21,160 บาท หลักสูตร 6 ปี 23,440 บาท   
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ           
 • เงินเพิ่มพิเศษ 5,000 บาทต่อเดือน        
 • เงิน พตส. 1,500 - 3,000 บาทต่อเดือน                 
 • เงินเวรกลางวัน 1,190 บาท / เวรดึก 800-1,190 บาท / เวรคลินิกพิเศษชั่วโมงละ 250 บาท

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment