ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : 11 - 31 มีนาคม 2565

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ และหากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS(Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ควบคุมดูแล วางแผน สินทรัพย์ ของภาควิชาพยาธิวิทยา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment