รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  

เปิดรับสมัคร : 8 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม  2566

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • มีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่วางแผนไว้
 • มีความสามารถในการจัดทำระบบเว็บไซต์ และใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกเบื้องต้นได้
 • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS(Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ด้านการปฏิบัติการ – ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน และเขียนชุดคำสั่งของระบบงานและเว็บไซต์ตามที่วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment