รามาธิบดีกับการช่วยเหลือสังคม

 

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยกำหนดเป็นหนึ่งพันธกิจหลัก  มีหน่วยสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ประสานงาน  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและชี้นำสังคมด้านสุขภาพ  มีหน่วยงานดำเนินการในเขตความรับผิดชอบของคณะฯ ดังโครงการต่อไปนี้ 

    

          โครงการหน่วยจัดการความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัว  ผลผลิตหลักคือการพัฒนาระบบการรักษาฟื้นฟูผู้ถูกกระทำ ผู้กระทำ/ระบบเครือข่ายการดูแลปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งองค์ประกอบหลักมี 4 ด้าน ได้แก่  การบริการทางการแพทย์ กระบวนการยุติธรรม การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ได้รับความรุนแรงและผู้กระทำความรุนแรงโดยเป็นผู้สนับสนุนหน่วยงาน  สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น  สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคุมประพฤติ  เป็นต้น  (www.dvkm-thailand.org)

    

          ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น โครงการ “เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์”  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การรักษาพยาบาลวัยรุ่นที่มีปัญหาไปจนถึงการคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กวัยรุ่น ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม (www.teenrama.com)
 
    ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  (Research to Practice) ในส่วนของพฤติกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก  ทั้งเชิงกายภาพ เทคโนโลยี (Physical and Technology) และเชิงสังคม  การเมือง การจัดการ (Social, Political and Management) โดยใช้การวิจัยสร้างองค์ความรู้ (www.csip.org)