วิชาเลือกสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจากสถาบันอื่น

วิชาเลือก/การศึกษาดูงานของแพทย์และบุคลากรอื่นจากภายนอกคณะฯ

ทางภาควิชามีนโยบายเปิดรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สาขาอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นจากต่างสถาบัน ที่มีความสนใจอยากมาเลือกฝึกปฏิบัติในกิจกรรมของภาควิชา

 

สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แบ่งวิชาเลือกสำหรับแพทย์ออกเป็น 3 ประเภทย่อยตามความสนใจของผู้สมัคร ได้แก่

1. Family Medicine (General): ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว เช่น การดูแลที่หน่วยบริการผู้ป่วยนอก หรือการเยี่ยมบ้าน

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

2. Family Medicine and Geriatrics: ระยะเวลา 1 เดือน (เริ่มเปิดรับจองวัน elective ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นประสบการณ์การการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

3. Family Medicine and Palliative care: ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

4. Palliative care experience: ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

เป็นการจัดกิจกรรมเน้นให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยเฉพาะ (หากเลือกวิชานี้ แพทย์ประจำบ้านอาจเข้าร่วม Morning report/Conference กลางของภาควิชาได้ แต่จะไม่มีการจัดให้ออก OPD ทั่วไป และไม่มีการเยี่ยมบ้าน รวมทั้งไม่มีกิจกรรมบางอย่างของเวชศาสตร์ครอบครัว) การเลือกตัวเลือกนี้จำเป็นต้องส่ง Statement of purpose ขนาดไม่เกิน 1 หน้า A4 ร่วมกับการกรอกแบบฟอร์มขอ Elective ตามปกติ

 

สำหรับบุคลากรอื่น

ภาควิชาฯ เปิดให้บุคลากรอื่นนอกคณะสามารถศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติในสาขาที่สนใจ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเป็นไปตามประกาศของคณะฯ

แบ่งวิชาเลือกสำหรับบุคลากรอื่นที่สนใจดูงาน/ฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็นประเภทย่อยตามความสนใจของผู้สมัคร ได้แก่

1. Introduction to Music Therapy in Medical Setting (Intro to MT): ระยะเวลา 1 วัน (8 ชั่วโมง)

เป็นหลักสูตร 1 วัน มุ่งเน้นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีบำบัดที่ใช้ในสถานพยาบาล แบ่งการเรียนการสอนเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ทดลองเป็นผู้รับบริการดนตรีบำบัดเพื่อให้เห็นถึงวิธีการใช้ดนตรีบำบัด และได้ทดลองประสบการณ์เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ

download รายละเอียดของหลักสูตรและกิจกรรมได้ที่นี่

 

2. Music Therapy in Medicine (MT in medicine): ระยะเวลา 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

เป็นหลักสูตร 1 เดือน มุ่งเน้นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีบำบัดที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี การร่วมสังเกตการณ์ และการสาธิตโดยผู้สอน ผู้เรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเห็นกระบวนการทางคลินิกดนตรีบำบัด เช่น การประเมินผู้ป่วย การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบำบัด และการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักดนตรีบำบัด

download รายละเอียดของหลักสูตรและกิจกรรมได้ที่นี่

 

*** หมายเหตุ

1. เนื่องจากภาควิชาฯ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านตลอดปี ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอมาปฏิบัติงานในวิชาเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของภาควิชาฯ

2. ไม่รับแพทย์ Elective จากต่างสถาบันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

3. ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรใดๆ มา Elective หากสนใจมาดูกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อตัดสินใจในการเลือกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้สมัครเข้าร่วมงาน Open house ของภาควิชาฯ แทน

 

ผู้สนใจกรุณาอ่านกติกาของการขอเลือก Elective/ศึกษาดูงาน ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างโดยละเอียด หลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่ง Email ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันช่วงเวลาที่ท่านเลือก หากไม่ได้รับ Email ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อ คุณณัฐฐา หรือ คุณเบญจรัตน์  โทร 02-201-1486 ต่อ 103 ในเวลาราชการ

 

หากท่านต้องการสมัคร กรุณาคลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร